પ્રાર્થના, ગરબા અને ભજન

જીવનનું સત્વ-તત્વ.. – જગદીશ પાણેરી

દેવી અપરાધ ક્ષમાપન સ્ત્રોત્ર – આદિ શંકરાચાર્ય

જેસલ જગનો ચોલટો હો જી.. – જેસલ તોળલ