પ્રેમની બાજી – જીગ્નેશ અધ્યારૂ


untitled.jpg

તારી ‘હા’ કે ‘ના’ પર છોડી દીધું જીવન,

અને તરતજ સુખોની ધાત થઈ ગઈ

હજી તો મેં મારા મનને સમજાવ્યુ ય નો’તું,

મુફલીસોની ચર્ચામાં મારીય વાત થઈ ગઈ.

મંઝીલ વગરનો રસ્તો ને સાહીલ વગરનો દરીયો,

સુવાસ વગરના ફૂલ જેવી ઔકાત થઈ ગઈ

ખુદા પર થી ય ઊઠી ગયો છે ભરોસો જ બાદલ,

કે પ્રેમમાં પડ્યા ને બાજી મ્હાત થઈ ગઈ.

– જીગ્નેશ અધ્યારૂ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>